تبلیغات
شعر شیراز - قابلیت های سبک نیمائی ( بخش اول )
شعر شیراز
*خوش آمدید و امید آنکه لذت ببرید و دوباره بیائید*
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


میهمان گرامی
آنچه در این تارنما تقدیم میگردد یادداشت هائی است که ظرف حداقل 35 سال گذشته توسط اینجانب محمد محسن خادم پور سروده شده اند و اکنون برآن شدم که بطور گسترده تری و از طریق فضای مجازی به علاقه مندان تقدیم نمایم
واضح است که هدف از این کار تنها و تنها تقسیم احساساتم با شما دوست عزیز است و ابدا دنبال کسب درآمد و شهرت از این طریق نیستم که اگر چنین بود این همه سال برای کسب آنها کافی بود .
بنابراین از شما تقاضا دارم به سه نکته زیر توجه و به آن متعهد باشید:
1- حتی المقدور نظرتان را در مورد هریک از اشعار را مرقوم فرمائید و اگر دوست داشتید نقد کنید و یا به پرسش نامه پاسخ دهید
2- همه نوع سبک شعری در این صفحه ملاحظه خواهید نمود زیرا اینجانب خود را محدود به یک سبک ادبی خاص و منحصر نکرده ام
3-انتظار دارم با بزرگواری ، مرام امانتداری را ارج نموده ، رعایت مالکیت معنوی اشعار را بنمائید و از انتشار آنها بدون ذکر منبع و نام شاعر در فضای مجازی خودداری و همچنین از چاپ اشعار در کتب و یا به هر شکل دیگری بدون اطلاع اینجانب و موافقت کتبی ناشر کتب بنده خودداری فرمائید و مرا دچار مشکل نکنید.

مدیر وبلاگ :محمد محسن خادم پور

اکنون که مقدمه را ملاحظه نمودید  به بخش اول آموزش سبک نیمائی

توجه فر مائید

سلام دوستان خوبم
اکنون که مقدمه ی نسبتا مفصل ارائه شده در خصوص سبک نیمائی را باهم گذراندیم ، به نظر می رسد آمادگی لازم برای ورود به بخش اول فراهم شده باشد
هدف مورد نظر در این بخش :
 تلاش خواهد شد اصول اولیه ی شعر نیمائی را باهم مرور کنیم

تعریف شعر نیمائی :
شعر نیمائی بر پایه ی اصول شعر سنتی استوار ، بر ساختما ن نوبنیاد شعر سپید گسترش و تحت مدیریت و شگردهای شاعران نیمائی سرا تکامل یافته است  و همواره قابلیت های شگرفی را در اصول پویای خود داشته و دارد
.

نکات قابل توجه در این تعریف
1- این تعریف ، ویژگی های تکامل یافته شعر نیمائی را مشخص می کند و نه مختصات آن در بدو تولد را

2-تعرف ارائه شده تفاوت ها ئی اصولی با نگاه جمع کثیری از اساتید به شعر نیمائی دارد ، بخش مهمی از آنچه که در مقدمه بعنوان شناخته نشدن سبک نیمائی به آن اشاره شد ، در قالب این تعریف به صورت فشرده گنجانده شده است.
 انشااله در ادامه بتدریج و با گسترش مطالب در مورد آنها بیشتر خواهم گفت.

3-  در تعریف ارائه شده سه عبارت کلیدی به شرح زیر وجود دارد که مبنای مباحث آینده است :


3-1 پایه ی شعر سنتی (کلاسیک)

3-2 ساختمان شعر سپید  (آزاد)

3-3 شگرد شاعر (تکنیک)


برای توضیح تعریف فوق و بعنوان اولین قدم مناسب است تا با هم بطور مختصر بخشی از نظرات نیما در مورد این سبک را از لابلای سخنان و اشعار جستجو کنیم

مهمترین نظرات نیما در مورد سبکش را می توان در مقدمه ای که بر شعر  افسانه ی خود نوشت و برای اولین باردر سال 1302 در " روزنامه قرن بیستم" منتشر شد ، به شرح زیر یافت :

این ساختمان که «افسانه »ی من درآن جا گرفته است ، یک طرز مکالمه ی طبیعی و آزاد را نشان می دهد

این ساختمان آنقدر گنجایش دارد که (شاعر) هر چه بیشتر مطالب خود را در آن جا دهد از او می پذیرد( وصف، رمان، تعزیه، مضحکه….) هرچه بخواهد

درحقیقت در این ساختمان، اشخاص هستند که صحبت می کنند نه آن همه تکلفات شعری که قدما را مقید ساخته است

شاید بعضی تصورات کوچک نتوانند به خوبی بفهمند که من جویای چه کاری بوده ام و تفاوت این ساختمان را با ساختمان های کهنه بشناسند.


(در جملات نقل شده ی فوق با حفظ مفاهیم اصلی نقل به مضمون شده است)


به نظر می رسد از تقطیع چند سطراول شعر افسانه ، راه مستندی برای درک ساختمان مورد نظر او بدست آید 
 
در ابتدا و برای حصول نتیجه دوازده سطر اول شعر مذکور را تقطیع و با استفاده از اختیارات و قواعد ، وزن بکار برده شده در این شعر را مشخص می کنیم
 
در شب تیره دیوانه ای که او

در شَ بِ تی ر ِ دی وا ن ِ ای ک ِ او

_^ ^ /_ ^ _ /_ ^ _ /^ _  (بدون در نظر گرفتن اختیارات)
 
_^ _/ _ ^ _ /_ ^ _ /^ _  ( با در نظر گرفتن اختیارات )
                 
دل به رنگی گریزان سپرده

دل ب ِ رن گی گُ ری زان س ِ پر دِ

_ ^ _/ _  ^ _ /_ ^ _ /^ (بدون در نظر گرفتن قواعد)

_ ^ _/ _  ^ _/ _ ^ _ /_ (با در نظر گرفتن قواعد)
 
در دره ی سرد و خلوت نشسته

در دَ ر ِ ی ِ سر دُ خل وَت ن ِ شس ت ِ

_ ^ ^ _ ^ _ _ _ ^ _ ^ (بدون در نظر گرفتن اختیارات و قواعد)

_ ^ _ / _ ^ _ / _ ^_  /_ _ (با در نظر گرفتن اختیارات و قواعد)

همچو ساقه ی گیاهی فسرده

هم چُ سا ق ِ ی ِ گی یا هی ف ِ سُر دِ

_ ^ _ / ^  ^  _ /_ _ ^ / _ ^ (بدون در نظر گرفتن اختیارات و قواعد)
 

_ ^ _ / _  ^  _ /_  ^ _/ _ _ (بدون در نظر گرفتن اختیارات و قواعد)
 
می کند داستانی غم آور

می کُ ند دا س تا نی غَ ما ور

_ ^ _ /_ ^ _/ _ ^ _/ _
 
در میان بس ، آشفته مانده

در م ِ یان بس آ شف ت ِ

_ ^ _ / _  _ _/ _ ^ (بدون در نظر گرفتن اختیارات )
 
قصه ی دانه اش است و دامی

قص ص ِ ی ِ دا ن ِ اش  اس  ت ُ دا می

_ ^ ^ / _ ^ _ / _ ^ _ / _ (بدون در نظر گرفتن اختیارات)

_ ^ _ / _ ^ _ / _ ^ _ / _ (با در نظر گرفتن اختیارات)
 

وز همه گفته نا گفته مانده

وز ه َ م ِ گف تِ نا گف ت ِ مان دِ

_ ^ ^ / _ ^ _ / _ ^ _ / ^ (بدون در نظر گرفتن اختیارات)

_ ^ _ / _ ^ _ / _ ^ _ / _ (بدون در نظر گرفتن اختیارات)
 
از دلی رفته دارد پیامی

از دِ لی رف ت ِ دا رد پَ یا می

_ ^ _ / _ ^ _/ _ ^ _ / _
 
داستان از خیالی پریشان

دا س تان از خ ِ یا لی پ َ ری شان

_ ^ _ / _ ^ _ / _ ^ _/ _
 
ای دل من دل من دل من

ای دِ ل ِ من د ِ ل ِ من د ِ ل ِ من

_ ^ ^ / _ ^ ^ / _ ^ ^ / _ (بدون در نظر گرفتن اختیارات)
 
_ ^ _ / _ ^ _ / _ ^ _ / _ (با در نظر گرفتن اختیارات)
 
بی نوا مضطرا قابل من

بی ن َ وا مض ط َ را قا ب ِ ل ِ من

_ ^ _ / _ ^ _ / _ ^ ^ /  _ (بدون در نظر گرفتن اختیارات)
 
_ ^ _ / _ ^ _ / _ ^ _ / _ (با در نظر گرفتن اختیارات)
 
نتایج قابل استخراج:

1- شعر بر پایه ی علم عروض سروده شده است

2- از اختیارات و قواعد عروض و به حسب ضرورت استفاده شده است

3- پایه ی اصلی هر سطر رکن فاعلن می باشد که به تعداد نا مساوی از آن استفاده شده است

4- رکن آخر در سطور متفاوت و متغییر است ( فعل ، فع ، فع لن )

5- شعر قافیه دارد اما قافیه منظم نیست (سپرده با فسرده ، دامی با پیامی )

6- از ردیف نیز در دوسطر استفاده شده است (آشفته مانده ، گفته مانده )

7-   از قافیه در دوسطر پیاپی استفاده شده است ( دل من ، قابل من )
 
 
در ادامه ی بررسی و برای روشنتر شدن  موضوع وزن هفت سطر اول شعر " تو را من چشم در راهم" از او را نیز مرور می کنیم :
 
تو را من چشم در راهم شباهنگام
 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلان ( استفاده از صامت اضافه در پایان سطر)
 
که می گیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی
 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن (استفاده از رکن مزاحف در انتهای سطر)

وزان دل خسته گانت راست اندوهی فراهم
 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن

تو را من چشم در راهم
 
مفاعیلن مفاعیلن (آوردن رکن کامل و قافیه در انتهای سطر)
 
شباهنگام در آن دم که برجا دره ها چون مرده ماران خفتگانند
 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل ( عدم حذف همزه "آن" به ضرورت رعایت وزن)
 
در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام
 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلان
 
گرم یاد آوری یا نه ، من از یادت نمی کاهم
 
مفاعیل مفاعیلن مفاعیل مفاعیلن (اشباع "نه " به ضرورت)
 
 
بنابراین با توجه به کلیات قابل مشاهده در این بررسی می توان اصول اولیه ی " سبک نیمائی " را به شرح ذیل دسته بندی نمود
 
اصل اول :

شعر نیمائی شعری موزون است که با استفاده از بحور  سروده میشود .

اصل دوم :

استفاده از اختیارات وضرورات علم عروض در شعر نیمائی مجاز است

اصل سوم :

تعداد ارکان در شعر نیمائی شناور است و شاعر اجباری به رعایت قالب  "
بیت "به مفهوم مصطلع آن در سبک کلاسیک ندارد.

اصل چهارم :

بکارگیری قافیه و ردیف در شعر نیمائی مجاز اما مقید به اصول ازپیش تعین شده ای نمی باشد.

اصل ینجم :

 در یک سطر شعر نیمائی می توان از رکن سالم و در سطری دیگر می توان از رکن مزاحف استفاده کرد و هیچ محدودیتی در این مورد وجود ندارد
 

در ادامه درمورد اصول پنجگانه مذکور بیشتر بررسی خواهیم نمود ، اما قبل ازآن ببینم اصول دیگری را می توان بدست آورد یا خیر.
 
انشاالله در دروس بعدی .............

با تشکر از توجه شما

و با تشکر فراوان از همکاری جناب استاد نوید دانائی
 
محمد محسن خادم پور 


 

 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 27 دی 1393
دوشنبه 27 شهریور 1396 12:00 ب.ظ
Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually recognize what you are talking approximately!
Bookmarked. Kindly additionally seek advice from my site =).
We may have a link alternate agreement between us
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:15 ب.ظ
Hi there, its good article regarding media print, we all understand media is a wonderful source of
data.
سه شنبه 22 فروردین 1396 07:18 ق.ظ
Really no matter if someone doesn't know after
that its up to other users that they will assist, so here it takes place.
یکشنبه 20 فروردین 1396 07:59 ق.ظ
We're a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community.

Your website offered us with helpful information to work
on. You've done an impressive process and our whole group might be thankful to you.
سه شنبه 15 فروردین 1396 01:06 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get setup?
I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web smart so I'm not 100% certain. Any tips or advice would be greatly appreciated.
Many thanks
شنبه 27 تیر 1394 08:26 ب.ظ
سلام
خوبه
توی وبلاگ نویسی خوبی
دوست داشتی به وبلاگم سر بزن
یکشنبه 9 فروردین 1394 06:50 ق.ظ
سلام روز بخیر!

نوشته هات عالییییییه! حرف نداره!

منم یه وبلاگ ساختم سریال کره ای دوبله فارسی برای دانلود گذاشتم!

اگه خواستی بیا و ببین!

فعلا سریال های زیر آماده دانلود است :


1- افسانه جومونگ 2- سرزمین باد ها

3- افسانه دونگی 4- جواهری در قصر

5- سرزمین آهن 6- امپراطور دریا

7- تاجر پوسان


تمام سریال ها دوبله فارسی و کامل هستند!


اگر پیشنهاد و یا درخواست سریال داری توی نظرات برام بنویس


برای بهتر شدن وبلاگم به نظرت نیاز دارم!


حتما بیا!
شنبه 23 اسفند 1393 02:12 ب.ظ
سلام دوست عزیز! وبلاگت خیلی زیباست!

یک پیشنهاد عالی برای کسب در آمد از وبلاگت دارم.

سیستم کسب درآمد پاپ من -- ثبت شده در ستاد ساماندهی

نرخ هر آی پی = از 60 تا 150 ریال

پاپ آپ اول = 30 ریال و دومی 30 ریال

تسویه حساب منظم و هفتگی

ابتدا وارد سایت شوید و ثبت نام کنید

بعد از ثبت نام وبسایت خودتون رو ثبت کنید تا تایید بشه

بعد یک کد در قالب وبلاگتون قرار میدید

بعد به ازای هر بازدید کننده 60 تا 150 ریال دریافت میکنید

همین حالا ثبت نام کرده و شروع به کسب درآمد کنید!

پرداخت منظم و شمارش بالا از مزیت های سایت ماست

کافی است امتحان کنید!

مطمئنم خوشتون میاد و راضی خواهید بود!


منتظرما!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
درج آگهی رایگان در سایت بازارها ( گوگل رنک 5 ) - بازارها

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگانکد ساعت فلش
New Page 1

شعرشیراز شعرشیراز شعرشیراز

محمد محسن خادم پور  

وب هكس

[cb:blog_page_title]
Google Search by Www.WebHex.Irوب هكس

وب هكس

وب هكس

وب هكس


قالب وبلاگ


قالب وبلاگ


قالب وبلاگ

قالب وبلاگ


قالب وبلاگ

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان